Kurt Vonnegut Jr. short stories

Kurt Vonnegut Jr. short stories

We’ll read “The Lie” and “Harrison Bergeron” by Kurt Vonnegut Jr. And we’ll also watch “Examination Day” – an episode of “The Twilight Zone” – and “2081” – an adaptation of “Harrison Bergeron.”